Naar boven ↑
4.106 resultaten

Rechtspraak

OGR 10-43

Velsen

Besluit tot vaststelling van het Actieplan luchtkwaliteit Regio IJmond. Het ter uitvoering van artikel
5.9 Wet milieubeheer opgestelde plan bevat volgens appellante ten onrechte geen concrete maatregelen om tijdig te voldoen aan de grenswaarde voor stikstofdioxide. Het college betoogt dat de Afdeling bestuursrechtspraak niet bevoegd is kennis te nemen van het geschil.
Raad van State, 31-03-2010

Met annotatie door Aletta Blomberg

Met annotatie door Tycho Lam